ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Δημοσιεύθηκε : Κυριακή, 10 Μάιος 2020 Γράφτηκε από τον/την 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά

Σας γνωστοποιούμε πως το σχολείο μας πρόκειται να διαθέσει  τέσσερις (4) ηλεκτρονικές συσκευές (tablet) υπό μορφή δανεισμού -δωρεά της εταιρείας”LAMDA DEVELOPMENT SA”- για την υποστήριξη της ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης των μαθητών.

Η διάθεση, σύμφωνα με την αριθμ Φ8/46284/Δ4/14-4-2020 εγκύκλιο του  ΥΠΑΙΘ, θα γίνει με κοινωνικά και άλλα κριτήρια ,μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα , η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεικής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές  επιδόσεις μαθητή /τριας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς – κηδεμόνες, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση- αίτηση του ν. 1599 ότι ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες που προβλέπει το ΥΠΑΙΘ στο mail του σχολείου

mail@4dim-greven.gre.sch.gr ή στο fax 2462087794 μέχρι τη Δευτέρα 11-5-2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Οι αιτούντες ενδιαφερόμενοι γονείς που θα επιλεγούν , προκειμένου να παραλάβουν την ηλεκτρονική συσκευή , θα πρέπει να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση , στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι παραλαμβάνω από τον Διευθυντή/ του 4ου Δ. Σ. Γρεβενών ηλεκτρονική συσκευή με τα κατωτέρω χαρακτηριστικά: HUAWEI Media Pad T5

Την ως άνω συσκευή παραλαμβάνω για χρήση, παρακολούθησης (εκ μέρους του μαθητή) …………………………………………………………………………..(ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός του μαθητή) της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεδομένης της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, κατόπιν απόφασης του Διευθυντή της προαναφερόμενης σχολικής μονάδας.

Επίσης, δηλώνω ότι αναλαμβάνω την υποχρέωση να επιστρέψω την ανωτέρω συσκευή στην προαναφερόμενη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους μου παραχωρείται η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε μου ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας, καθώς και την υποχρέωση να καταβάλω αποζημίωση στο Ελληνικό Δημόσιο ή να αντικαταστήσω την ηλεκτρονική συσκευή σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης της, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της ηλεκτρονικής συσκευής και δεν οφείλεται σε ελάττωμά της, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθώ την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία σήμερα την παραλαμβάνω.

Εμφανίσεις: 128