4ο Δ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ - Κατανομή τάξεων και τμημάτων σχολικού έτους 2015-16

Published: Thursday, 10 September 2015 Written by 4ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών

Πράξη 1η /8-09-2015

Σύγκληση του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Ολοημέρου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου  Γρεβενών

                       

            Στα Γρεβενά και στο Γραφείο του 4ου Δημοτικού Σχολείου, σήμερα 8 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00΄ π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου, με θέματα Η.Δ. τα εξής:

1. Κατανομή τάξεων και τμημάτων σχολικού έτους 2015-16

2. Προσωρινές εφημερίες εκπαιδευτικού προσωπικού

Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν:

1) Μπαζάκας Φώτιος, Δ/ντής του σχολείου,   2) Στουγιάννης Βασίλειος 3) Γκουγκούδη Μαρία, 4) Δούμα Ελένη, 5) Κανιάς Βασίλειος, 6) Καρά Νικολέτα, 7) Κουσίδης Ευθύμιος, 8) Κυριαζίδου Γεωργία,  9) Κωνσταντινίδης Γεώργιος, 10) Μιχαλογιάννη  Ιωάννα, 11) Μουστάκα Χριστίνα, 12) Νατσιόπουλος Αργύριος, 13) Νέστορα Θωμαή, 14) Σακελλαρίου Αθανάσιος, 15) Τσιντζιλίδας Δημήτριος, 16) Τσοκαλίδης Ιωάννης, 17) Γούλια Κωνσταντία, 18) Παπαδοπούλου  Μυροφόρα, 19) Χατζή Πετρούλα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Διευθυντής εισηγήθηκε ως εξής:

1ο Θέμα: Κατανομή τάξεων και τμημάτων σχολικού έτους 2014-15

Με δεδομένο το προσωπικό του σχολείου προχωρούμε στη διχοτόμηση όλων των τάξεων σε δύο τμήματα. Αφού αναλάβουν υπηρεσία και το εκπαιδευτικό προσωπικό που λείπει από το σχολείο, θα γίνει νέα κατανομή τάξεων και τμημάτων όσον αφορά τις ειδικότητες που λείπουν.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αφού έγινε διαλογική συζήτηση, ο Σύλλογος Διδασκόντων

                                 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α

 

1.    Διχοτομεί όλες τις τάξεις του σχολείου

2.    Κατανέμει το διδακτικό προσωπικό του σχολείου ως εξής:

Τάξη Α΄1   : Καρά Νικολέτα

Τάξη Α΄2   : Μουστάκα Χριστίνα

Τάξη Β΄1   : Κανιάς Βασίλειος

Τάξη Β΄2   : Νέστορα Θωμαή

Τάξη Γ΄1   : Νατσιόπουλος Αργύριος

Τάξη Γ΄2   : Δούμα Ελένη

Τάξη Δ΄1   : Κυριαζίδου Γεωργία

Τάξη Δ΄2   : Τσιντζιλίδας Δημήτριος

Τάξη Ε΄1   : Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Τάξη Ε΄2   : Μιχαλογιάννη ιωάννα

Τάξη ΣΤ΄1 : Στουγιάννης Βασίλειος

Τάξη ΣΤ΄2 : Γκουγκούδη Μαρία

Ολοήμερο: Κουσίδης Ευθύμιος

Συμπλήρωση ωραρίου:Ο δάσκαλος ΠΕ 70 Τσοκαλίδης Ιωάννης θα διδάσκει σε όσες τάξεις χρειαστεί και τις υπόλοιπες ώρες μέχρι τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου (22 ώρες εβδομαδιαίως) στο τμήμα του ολοημέρου.

Χωρίς ωράριο: Σακελλαρίου Αθανάσιος

Γραμματειακή υποστήριξη: ΄Ολο το εκπαιδευτικό προσωπικό όταν παραστεί ανάγκη.

3.  Τη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις θα αναλάβει η  καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας κ. Χατζή Πετρούλα, τις ώρες δε που υπολείπονται ο/η Καθηγητής/ήτρια Αγγλικών που θα τοποθετηθεί στο σχολείο μας.

4.  Τη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής αναλαμβάνουν οι καθηγήτριες Φυσικής Αγωγής: 1) Παπαδοπούλου Μυροφόρα και 2) Γούλια Κωνσταντία

Hits: 636